Čistička v Žebráku je oteřena

Město Žebrák oficiálně otevřelo rekonstruovanou a intenzifikovanou čistírnu odpadních vod, kterou vlastní a provozuje akciová společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Beroun. Díky rekonstrukci čistírny, kdy se mimo jiné zvýšila její původní kapacita z 2 066 na 3 150 ekvivalentních obyva-tel, bylo možné odkanalizovat část místní průmyslové zóny, odkud se už odpadní voda nemusí složitě převážet do okolních čistíren. Právě z iniciativy podniků sídlících v jižní části průmy-slové zóny společnost VAK Beroun přikročila k náročným úpravám čističky. Spoluinvestory ve výši téměř 20 milionů korun se pak stali právě producenti odpadních vod z jižní části průmyslové zóny za dálnicí D5. Při intenzifikaci čistírny bylo nutné zohlednit to, že ČOV Žebrák leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zhruba dva kilometry pod místem vypouštění předčištěných odpadních vod do Stroupín-ského potoka se nachází evropsky významná lokalita s výskytem kriticky ohrožených druhů raka kamenáče a vranky obecné. Proto bylo nezbytně nutné zajistit, aby čistírna dosaho-vala stabilně vysoké účinnosti čištění a neohrozila tyto chráněné živočichy.
Bylo nutné se vypořádat i s poměrně malým objemem protékající vody a naopak relativně vysokou produkcí odpadních vod v poměru k toku.
Prvním technologickým objektem ČOV je retenční nádrž o objemu 180 metrů krychlových. Ta slouží k vyrovnání přítoků a omezení odlehčovací vody do potoka během srážek.
Z této nádrže se odpadní voda čerpá do oběhové aktivační nádrže o objemu 750 metrů krychlových. Je vystrojena jemnobublinovými provzdušňovacími elementy a míchadlem. Aktivační směs následně proudí do dvou dosazovacích nádrží a odtud čištěná voda odtéká přes mikrosítový filtr do Stroupínského potoka. Vratný kal se do aktivační nádrže vrací přes provzdušňovací regenerační nádrž. Kal z čištění odpadních vod je před odvezením k odvodnění stabilizován vzduchem a uskladněn v nádržích kalového hospodářství.
V České republice je 98 procent obyvatel zásobeno kvalitní pitnou vodou a zhruba 86 procent obcí je odkanalizováno. Ročně se do vodárenství investuje přibližně 12 miliard korun. I projekt rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žebrák je důkazem, že české vodárenství je na špičkové evropské úrovni.